Zobu balināšana – plusi un mīnusi

Zobu balināšana uzlabo izskatu, taču ne vienmēr ieteicama. Skaisti, balti zobi ir svarīgi cilvēka izskatam, tāpēc daudzi vēlas iegūt baltākus zobus. Pasaulē zobus balina vairāk nekā 30 gadus, bet Latvijā aptuveni 10 gadus. Rietumvalstīs, īpaši ASV, zobu balināšana ir ļoti izplatīta, taču ārzemēs cilvēki par saviem zobiem ir rūpējušies gadu desmitiem jau kopš bērnības, visiem zobi ir veseli, un tādiem balināšana nekaitē. Veselus un skaistus zobus balinot var padarīt vel pievilcīgākus, taču mūsu valstī lielai daļai cilvēku zobu stāvoklis ir slikts, tāpēc daudzi zobārsti pret zobu balināšanu ir noskaņoti skeptiski. “Ja zobi ir daudz plombēti, tilti un kroņi saplaisājuši, zobu emalja trausla, cenšos pacientus atrunāt no zobu balināšanas,” stāsta daktere I. Priedniece. “Zobu balināšanu var salīdzināt ar matu balināšanu – tāpat kā balinātājs padara matus trauslus, tā tas ietekmē arī zobu emalju. Tomēr zin?tniski nav pier?d?ts, ka p?c profesion?li veiktas balin??anas zobu emalja k??st trausl?ka. Cen?os atrun?t pacientu no v?lmes ieg?t spilgti baltus zobus, jo lielas atk?pes no dabisk? to?a var rad?t sam?kslotu iespaidu. Dom?ju, ka n?kotn? cilv?ki zobus balin?s arvien bie??k, jo att?st?s jauna, m?sdien?ga tehnolo?ija un jaun? paaudze jau kop? b?rn?bas vair?k r?p?jas par zobiem.” Vid?jo platuma gr?du iedz?vot?jiem, ar? latvie?iem jau no dabas rakstur?ga iedzeltena vai pel?c?ga zobu kr?sa. Zobu kr?su ietekm? ar? dz?vesveids – mutes dobuma nekop?ana, sm????ana un uzturs. Zobus iekr?so ?dens ar paaugstin?tu dzelzs saturu, t? sauktais r?sainais ?dens, bie?i dzerta meln? t?ja, kafija un sarkanv?ns, ziedputek??i, da?i medikamenti, piem?ram, b?rn?b? lietots tetracikl?ns, dzelzs un hlorheksid?nu saturo?i prepar?ti. Zobi zaud? baltumu p?c zobu sak?u kan?lu ?rst??anas. Cilv?kiem, kas v?las balt?kus zobus, ieteicams lietot p?c iesp?jas maz?k zobus kr?sojo?us produktus, kafiju dzert ar pienu, p?c tam izskalot muti vai ko???t ko???jamo gumiju. Divreiz gad? vajadz?tu apmekl?t zobu higi?nistu, jo m?jas apst?k?os visu aplikumu pat ar r?p?gu t?r??anu no zobiem nav iesp?jams no?emt. P?c ??s proced?ras zobu kr?sa k??st balt?ka vismaz par vienu toni. Zobu higiēnists iesaka ar? l?dzek?us zobu baltuma uztur??anai. Baltino??s zobu pastas satur enz?mus un sodu, piem?ram, “Colgate Whitening”, “Blend-a-Med whitening”, “Advance white” u. c. Tas ir abraz?v?kas nekā parastās pastas un palīdz uzturēt zobu baltumu, no?emot no zobiem kr?sas pigmentu. Balinošās pastas, piemēram, “Rembrant”, “Lacalut white”, “Yotuei”, “Foramen”, “El-Ce Med” u. c, ir abraz?v?kas un iedarb?g?kas nekā baltinošās pastas. Tas satur ?de?ra?a p?rsk?bi, kas iedarbojas uz zoba emalju. Ne baltino??s, ne balinošās pastas nav ieteicams lietot ilg?k k? vienu m?nesi, jo t?s, it ?pa?i zobus stipri ber?ot, boj? zobu emalju.

Zobu balin??ana pie zob?rsta

Radik?l?k? metode zobu baltuma iegūšanai ir zobu balin??ana. Pirmaj? reiz? to noteikti nevajadz?tu dar?t bez konsult??an?s ar zobārstu m?j?s, pas?tot balinošo l?dzekli TV veikalos vai aiz?emoties no citiem, kuriem tie pal?dz?jusi. Zob?rsts vispirms nov?rt? mutes dobuma st?vokli, lai izlemtu, vai balin??ana nekait?s zobu vesel?bai. Balin?t dr?kst tikai zobus ar stipru emalju, tiem j?b?t veseliem un salabotiem. Vispirms izgatavo speci?lu, pacienta zobiem atbilsto?u plastikas kapi jeb uzmavu, kur? iepilda balin?t?ju, kas parasti sast?v no ?de?ra?a p?rsk?bes un pal?gkomponentiem. Kapei cie?i j?piegu? zobiem, lai balin?t?js nenok??tu uz smagan?m. Kapi uzliek uz zobiem un atkar?b? no balin?t?ja veida tur no pusstundas l?dz stundai. Da?us balin?t?jus var lietot ar? m?j?s p?c konsult??an?s ar zob?rstu. Efektu parasti var redz?t p?c otr?s vai tre??s balināšanas reizes. Visbiežāk maksim?lais rezult?ts tiek sasniegts p?c 5-10 proced?r?m. Sasniegtais efekts saglab?jas 2 -4 gadus, ja tiek iev?rota zobu higi?na, cilv?ks nesm???, p?c iesp?jas maz?k lieto zobu emalju kr?sojo?us produktus, daudz nedzer kafiju un t?ju, divreiz gad? apmekl? zobu higi?nistu. Zobu balin??ana maks? vid?ji Ls 70 – 200 atkar?b? no lietot? materi?la, rezult?ta un zob?rstniec?bas prakses, kur? to veic.Ja zobs k?uvis nedz?vs p?c t? kan?la ?rst??anas vai citu iemeslu d??, veic zoba iek??jo balin??anu. Parasti tam nepiecie?ami 3-5 seansi, kas kopum? izmaks? vid?ji 20 – 60 latus. Efekt?va un moderna zobu balin??anas metode ir Bright Smile, ar kuru rezult?tu var pan?kt ?tr?k. Proced?ras laik? balin?t?ju, kura sast?v? ir ?de?ra?a p?rsk?be, aktiviz? ar speci?lu gaismu, pa?trinot balin??anas procesu. Stundas laik? tiek ieg?ts ?oti labs efekts. Viens ??s metodes seanss maks? 320 – 350 latus. 80% gad?jumu zobi p?c balin??anas k??st pastiprin?ti jut?gi. Lietojot fluora ?elejas, zobu putas vai citus zobu jut?gumu samazino?us l?dzek?us, jut?ba ar laiku samazin?s. Var rasties ar? p?rejo?a diskomforta saj?ta smagan?m. Ja cilv?kam ir stipri boj?ti zobi un balin??ana nav v?lam?, tai l?dz?gu efektu var pan?kt, uzliekot keramikas pl?ksn?tes jeb ven?rus vai ar? keramikas kron??us. ??di var main?t ar? negl?tu zobu formu. Ven?rs vienam zobam maks? aptuveni 150 latus, bet kronis vienam zobam no 120 l?dz 270 latiem. Zobus neiesalta balin?t:

  • bērniem līdz 18 gadu vecumam
  • grūtniecēm
  • cukura diabēta slimniekiem
  • pacientiem ar mutes gļotādas slimībām
  • kariozu zobu īpašniekiem
  • zobu emaljas erozijas gadījumī

Leave a reply